Bezva zájezdy

Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR)

Cestovní agentura Bronislava Zerhauová CA Bezva zájezdy, se sídlem Vídeňská 845, 691 23 Pohořelice, IČ: 65370848, zapsaná v živnostenském rejstříku pod sp.značkou 3370/2019 a č.j. MUPO-18731/2019/ZU/BLJ odborem obecního živnostenského při MÚ Pohořelice, je správcem osobních údajů, což znamená, že provádí shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů dle nařízení EP a rady EU č. 679/2016.

Osobní údaje zákazníků zpracováváme zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány a to způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou.

Zpracováváme zpravidla tyto kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo a platnost cestovních dokladů, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa
  • kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa
  • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o zdravotním stavu (zdravotní hendicap…), údaje o objednaných službách

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, ze zákonných důvodů nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování údajů:

  • pro účely plnění smluvního vztahu
  • pro účely plnění našich zákonných povinností

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a v souladu s platnými právními předpisy. Údaje uchováváme po dobu 5 let od termínu uskutečnění zájezdu či služby.

Vaše údaje předáváme dalším subjektům, se kterými byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů za účelem plnění smluvního vztahu nebo z plnění zákonných povinností.

Osobní údaje získáváme při poptávce či sepsání smlouvy o zájezdu, při telefonické a elektronické komunikaci či v rámci návštěvy v cestovní agentuře.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

  • právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,
  • právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
  • právo na výmaz vašich osobních údajů

Spolupracujeme s:

Vytvářím objednávku...