Bezva zájezdy

Obchodní podmínky

Úvod

Cestovní agentura Bezva zájezdy – (dále jen CA), je autorizovaným prodejcem několika desítek cestovních kanceláří (dále jen CK). Tato činnost je prováděna na základě smlouvy o zprostředkování prodeje zájezdů mezi CK a CA.

Našimi partnery jsou pouze renomované CK s dlouholetou tradicí a pojištěním proti úpadku. Doklad o pojištění CK proti úpadku obdrží každý zákazník spolu s cestovní smlouvou.

Proč zakoupit dovolenou v CA Bezva zájezdy

Díky tomu že zastupujeme více cestovních kanceláří, máte jedinečnou možnost vybrat si zájezd dle Vašeho přání za nejpříznivějších podmínek a nebýt vázáni nabídkou jedné CK.

V CA Bezva zájezdy zakoupíte všechny zájezdy za stejnou cenu jako v CK která zájezd pořádá, včetně slev za včasnou rezervaci, slev pro stálé zákazníky atd…

Objednávka a rezervace

Zákazník po vybrání zájezdu jednoduše odešle potřebné informace a případné poznámky pomocí poptávkového formuláře, načež obratem obdží e-mail o přijetí objednávky. CA ihned po jejich obdržení ověří u CK, zda je zájezd volný a obratem informuje zákazníka o době trvání rezervace a celkové ceně zájezdu. Zákazník zašle do CK údaje potřebné k vyplnění cestovní smlouvy (jména a data narození cestujících, korespondenční adresu, aktuální telefonický kontakt). CA poté zasílá vyplněný formulář zákazníkovi k podpisu emailem, poštou, případně kurýrem CA Bezva zájezdy.V případě že je zájezd již obsazen, CA ihned kontaktuje zákazníka a pokusí se najít jiné řešení, s ohledem na kritéria daná zákazníkem.

CA poté zasílá vyplněný formulář zákazníkovi k podpisu emailem, poštou, případně kurýrem CA Bezva zájezdy.

S cestovní smlouvou klient obdrží také informace potřebné k uhrazení zájezdu, způsob převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a doklad o pojištění proti úpadku CK která daný zájezd pořádá. Klient je povinen zkontrolovat pravdivost údajů, smlouvu podepsat a obratem zaslat zpět na adresu CA.

Klient svým podpisem stvrzuje správnost všech osobních údajů, převzetí veškerých příloh tvořících nedílnou součást cestovní smlouvy, vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy a obchodními podmínkami CA Bezva zájezdy.

CA považuje objednávku za platnou v případě, že je řádně vyplněna a odeslána přes poptávkový formulář a neobsahuje nepravdivé informace.

CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, obsahující nepravdivé informace.

CA si vyhrazuje právo nezpracovávat objednávky klientů, kteří již dříve podepsali cestovní smlouvu a neuhradili objednaný zájezd a klientů, kteří opakovaně neodeslali zpět do CA podepsanou cestovní smlouvu.

Ve výše uvedených případech CA není povinna o skutečnosti informovat zákazníka.

CA si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínů, závazná pro prodávajícího i kupujícího je pouze cena uvedena na platné smlouvě o zájezdu!

Platební podmínky

Platební podmínky se liší dle vybraného zájezdu. Možnosti platby se liší dle požadavků CK. Veškeré podklady pro platbu od nás obdržíte spolu s cestovní smlouvou.

U zájezdů objednaných více než měsíc před nástupem, uhradí zákazník zálohu obvykle ve výši 50% z celkové ceny zájezdu, doplatek do plné ceny zaplatí jeden měsíc před odjezdem. Výjimku tvoří zájezdy s datem zahájení kratším než jeden měsíc a zájezdy typu „Last Minute“. V tomto případě uhradí zákazník jednorázově celou částku.

Možnosti úhrady:

  • vložením hotovosti na přepážce banky
  • převedením z účtu klienta na účet CA
  • převedením z účtu klienta na účet CK
  • zaplacením hotově přímo na pobočce CK

Jakákoli platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka přiznána na účet CK nebo CA. Cestovní smlouva se stává závazná v okamžiku potvrzení ze strany pořádající CK.

CA nenese odpovědnost za následky způsobené zpožděním platby ze strany zákazníka, nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k výpočtu ceny, která je nesprávná, (přepsání, chybný výpočet) platí cena, která byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení je platné pro omyl ze strany zákazníka i CA, přičemž druhá strana může kdykoli požádat o opravu nesprávně vyplněné cestovní smlouvy.

Zruší-li ve vyjímečném případě CK pořádaný zájezd, CK nebo CA vrátí zákazníkovi neprodleně platbu za takto zrušený zájezd. CA se poté snaží najít zákazníkovi alternativní nabídku zájezdu. Nepotvrdí-li CK rezervaci zájezdu, cestovní smlouva se nepovažuje za uzavřenou a zákazník má právo na okamžité vrácení všech plateb. Zákazník nemá nárok na náhradu škody, vzniklou nepotvrzením rezervace ze strany CK.

Cestovní doklady

Zasílání cestovních dokladů a pokynů, záleží na podmínkách konkrétní CA, o kterých je zákazník vždy předem informován.

Dokumenty jako letenky, ubytovací protokol, doklad o pojištění CK proti úpadku, případně cestovní pojištění, může zákazník obdržet až na letišti od pracovníka CK, vyzvednout si je osobně v pobočce CK nebo mu jsou zaslány jako cenné psaní, případně kurýrní službou.

Bez kompletního uhrazení zájezdu zákazník neobdrží odbavovací listy a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.

Storno zájezdu

Zruší-li klient zájezd před podepsáním cestovní smlouvy, neplatí u CA Bezva zájezdy žádné storno poplatky. Po uhrazení zálohy, případně celé ceny zájezdu, jsou klientovy účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek CK, která zájezd pořádá.

Reklamace

Cestovní agentura Bezva zájezdy dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK.

Zákazník uplatňuje bez zbytečného prodlení své nároky u pořádající CK nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, případně že se zájezd neuskutečnil ode dne, kdy měl být zájezd podle cestovní smlouvy ukončen.

Klient může reklamaci uplatnit také řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK.

Odpovědnost cestovní kanceláře se řídí ustanoveními cestovní smlouvy, občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů CA Bezva zájezdy jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat

(101/2000 Sb. Zákon ze dne 4. dubna 2000) Poskytnuté údaje slouží pouze pro potřeby CA.

Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky, uděluje zákazník CA souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů provozovatelem serveru CA Bezva zájezdy.

Spolupracujeme s:

Vytvářím objednávku...